10°C
luchtdruk 1014 mb

HSV De Rietvoorn
Ool-Herten

DEEL JE VANGSTEN!

Binnenkort lanceren wij een eigen online hengelvangstregistratiemodule (HVR-M17), zodat jij je vangsten nog sneller en gemakkelijk kunt delen met ons!
Natuurlijk kun je gebruik maken van het formulier bij je Roervergunning, maar het voordeel van de module dat je je eigen vangsten altijd online kunt bekijken.
Maak vandaag nog een account aan op onze HVR pagina!
De eerste vijf deelenemers die straks hun vangsten online registreren bij ons, ontvangen een leuk welkomstpakket!

Er hebben al 5 mensen een account aangemaakt!

Met sportieve visgroet,
Michaël Thönnissen
webmaster

HET WATERSCHAP VERTELT

Loodverontreiniging door schietverengingen en visclubs: een parallel.

In Nederlands - en Belgisch Limburg zijn een veeltal schutterijen en schuttersgilden actief. Deze schuttersgilden dateren uit de 12e eeuw en zijn uit broederschappen ontstaan die als taak hadden de lokale orde en veiligheid te bewaken. Dit gebeurde in den beginne met kruisbogen en later met vuurwapens. In de late 19e en 20e eeuw beginnen schutterijen zich te verenigen in schuttersbonden. De schutterijen verwerden in die tijd tot een gezelligheidsvereniging. Het was ook toen dat kerken de schutters aan zich gingen binden; deze binding is sindsdien niet meer uit het schutterijwezen verdwenen.

Limburg kent 9 bonden waarvan 2 in Belgisch Limburg met meer dan 160 schutterijen. De oudste bond dateert uit 1896 de jongste uit 1948. De bonden organiseerden naast vendelzwaai- en exercitiewedstrijden ook schietwedstrijden. Geschoten werd op een raamwerk van blokjes van 1,5*1,5*1,5 cm waarbij gebruik werd gemaakt van loden kogels. In de 20e eeuw werd het schieten meer en meer als belastend ervaren. Enerzijds was er het aspect van onveiligheid; rondvliegende kogels in een ruim gebied. Maar meer nog werd de bodemverontreiniging door lood als onacceptabel gevonden. Om de aspecten van onveiligheid en bodemverontreiniging in te perken, is in de periode 2004-2010 door gemeenten en provincies middels subsidiering het gebruik van kogelvangers gestimuleerd. Van rijkswege is in 2010 bij de wijziging van het Activiteitenbesluit Milieubeheer het gebruik van kogelvangers verplicht gesteld.

Door de introductie van kogelvangers rond 2004 ontstond de problematiek van geluidoverlast als gevolg van de kogelinslag. Rond 2008 waren verbeterde (geluid gereduceerde) kogelvangers en afzonderlijke geluidkappen ontwikkeld. Op deze mogelijkheden zijn destijds de subsidieregelingen aangevuld.

Inmiddels is het milieubesef zo ver gevorderd dat, zeker voor het aspect zware metalen, ook aandacht is voor de milieucompartimenten water en waterbodem. Bij het vissen wordt veelal van lood gebruik gemaakt als verzwaringsmiddel. Het gebruik (en dan met name het verlies) van lood staat ruimschoots ter discussie en zou in principe in 2020 uitgebannen moeten zijn. Trek je de parallel tussen vissen en schieten dan zal voor het realiseren van de reductiedoelstelling bij vissen gekozen kunnen worden tussen een mix van instrumenten uit de categorieën “zoet en zuur”. Meer concreet zal met subsidies, pilot projecten en communicatieve uitingen meer aandacht daarvoor moeten komen en uiteindelijk zullen afspraken (wellicht noodzakelijkerwijs) in landelijke regels moeten worden vastgelegd.

Water- en waterbodemkwaliteit zijn essentiële onderwerpen in een beleidsplan als het waterbeheerplan voor een waterschap. Bij het komen tot het nieuwe Waterbeheerplan 2016-2021 van het nog te vormen Waterschap Limburg is door het bedrijf Modified Materials (de broers Lobee) ingesproken. Gepleit werd voor het loodvrij maken van vissen vanwege de zware metalen problematiek in oppervlaktewater. Door de voorzitters, de algemene en dagelijkse besturen van de waterschappen in Limburg is toen medewerking toegezegd aan een pilot om loodvrij vissen te bevorderen in een van de Limburgse beken.

De VBC (Visserij Beheer Commissie) Roerdal was desgevraagd meteen enthousiast om aan de pilot deel te nemen. De pilot is vanuit het waterschap in overleg met VBC Roerdal en Modified Materials verder uitgewerkt. De insteek van de pilot is vissers op de Roer van loodvrij verzwaring materialen te voorzien en deze reeds in 2017 te gaan toepassen. Uit een enquête door VBC Roerdal onder hun leden is gebleken dat er een ruime belangstelling is voor de pilot. Enkele zaken die visbenodigdheden verkopen aan vissers in het Midden-Limburgse hebben hun medewerking ook toegezegd.

Inmiddels is de pilot zo ver dat er daadwerkelijk met loodvrije verzwaringsmiddelen in 2017 gevist gaat worden op de Roer!

Henny Sonnemans.
Waterschap Limburg
21 december 2016.

OVER ONS

Opgericht 28 oktober 1926, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 20 november 1951. Onderscheiden met de Zilveren Erepenning gemeente Herten.
Aangesloten bij Sportvisserij Limburg.

HSV De Rietvoorn te Ool is gevestigd in een dorpje dat inmiddels is ingeklemd tussen de Maasplassen en de rivier de Maas en is altijd omgeven geweest door goed en visrijk viswater.
Dat de rivier de Maas als viswater uniek in Nederland is, is mede te danken aan de kraamkamerfunctie van de aangrenzende Maasplassen. In geen enkel water komen zoveel verschillende vissoorten voor en visserijkundige onderzoeken hebben inmiddels uitgewezen dat er 41 vissoorten voorkomen in deze statige stroom, terwijl de verbeterde waterkwaliteit de visstand zeker ten goede is gekomen. Vissoorten waarvan men dacht dat ze uitgestorven waren, zijn terug van weggeweest, o.a. de kopvoorn, winde, barbeel, zeelt, sneep, zeeforel en zalm. HSV De Rietvoorn geniet al sinds de oprichting, 28 oktober 1926, gastvrijheid in Café Kanters, het domein van de recreatie- en wintervissers.
Naast het beheer van de visstand in de rivier de Maas houden wij ons bezig met het beheer van de visstand in de rivier de Roer, Hambeek en de Grindgaten in de omgeving van Ool-Herten. Ons streven is: de Roer weer passeerbaar te maken voor riviertrekvissen als Zalm en Zeeforel, zodat deze weer hun oorspronkelijke paai- en opgroeigebieden kunnen bereiken. De Roer kan tot de in Nederland zeldzame Vlagzalmzone worden gerekend.

Als hengelsportvereniging houden wij ons bezig met:

 • Het verwerven van loop- en visrechten op die wateren die voor de sportvisserij van belang zijn
 • Het beheer van de visstand
 • Het beheer van het viswater
 • Het verwerven van kennis om een visserijkundig beheer te kunnen voeren
 • Het stimuleren van de hengelvangstregistratie om meer aan de weet te komen over de visstand en de vissoorten
 • De herintroductie van met name salmoniden in de stromende wateren o.a. door biotoopverbetering en het uitzetten van de oorspronkelijke vissoorten
 • Het streven naar wettelijke regelingen en overheidsmaatregelen, waarbij de belangen van de sportvisserij worden gewaarborgd
 • Het bevorderen en instand houden van natuur en milieuwaarden die voor de visstand van belang zijn
 • Het behartigen van de belangen van de sportvissers in het algemeen en in het bijzonder van de bij de vereniging aangesloten leden die de sportvisserij beoefenen
Sportvissers die gebruik maken van onze viswateren dienen er rekening mee te houden dat zij gecontroleerd kunnen worden door onze verenigingscontroleur M. Belgers, die in overleg met politie deze controle zal gaan uitvoeren. De leden en gastleden worden verzocht aan deze controle alle medewerking te verlenen om op deze wijze de zwartvisserij terug te dringen.

HSV de Rietvoorn verstrekt de volgende vergunningen:

 • Loop- en visrechten voor de rivier de Roer
 • Loop- en visrechten in de Stadswateren van de gemeente Roermond met inbegrip van de stedelijke Roer em Hambeek
 • Landelijke en Federatieve Lijst van Viswateren met daarin opgenomen de viswateren die bij Sportvisserij Limburg in beheer zijn

Tevens zijn verkrijgbaar:

 • Maasplassenvergunning voor de jeugd
 • VISpas
 • Roervergunning
Opzeggen van het lidmaatschap is mogelijk via het secretariaat, met adresgegevens, en dient liefst plaats te vinden vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar.

Word ook controleur!

Het aantal controleurs Sportvisserij is binnen onze vereniging de afgelopen jaren flink geslonken en we tellen thans nog maar één controleur!
Sportvisserij Nederland start weer met nieuwe cursussen, welke geheel gratis zijn ook nog!
Voel jij er wat voor om onze vereniging te helpen het aantal controleurs weer op peil te brengen?
Meld je dan aan bij één van de bestuursleden!
Benieuwd naar de inhoud van deze functie, of weten wanneer een cursusdag bij jou in de buurt is?
Check dan de pagina van Sportvisserij Nederland.

SECRETARIAAT

 • Achter de Hoven 51
 • 6049 KN HERTEN
 • The Netherlands
 • (+31) (0)6 47 97 63 40
 • info@rietvoorn-ool.nl
 • KvK 40175169
 • Rabo NL28RABO 0121 804 682