Fanatiek Roervisser?
Je mooiste visfoto ..
We wachten op je vangst ..

Goedenacht!

WIJ SLUITEN DE DEUREN (?)

Onlangs bereikte ons het nieuws, dat onze ledenadministrateur zijn werkzaamheden voor onze vereniging naast zich neer zal leggen en ook niet meer actief wil zijn binnen het bestuur.

Het bestuur zal achterblijven met maar nog 4 kandidaten. Door wetopleggingen en gebrek aan beschikbare tijd, zal de ledenadministratie niet opgevangen kunnen worden door de huidige bestuursleden.

Onderstaand bieden wij een tweetal vacatures aan.
Misschien iets voor u?

Voor de goede orde laten wij weten, dat indien er zich geen kandidaten melden voor deze functies, wij op korte termijn de deuren gaan sluiten en de vereniging opheffen.

Het bestuur.

VACATURE 1 VACATURE 2

AGENDA 2017

DATUMACTIVITEIT
24 maartRegiobijeenkomst SVL
5 aprilBestuursvergadering
april/meiOpschoondag steiger
17 meiBestuursvergadering
26 meiJaarvergadering
augustusKermisvissen
septemberOpschoondag Maas
20 septemberBestuursvergadering
1 novemberBestuursvergadering
27 decemberBestuursvergadering
Tussentijdse wijzigingen voorbehouden

DEEL JE VANGSTEN!

Maak nu gebruik van onze online registratie module voor je Roer vangsten! Hiermee registreer je gemakkelijk en snel je vangsten en kunt deze altijd inzien.

Tot nu toe hebben 16 mensen een account aangemaakt waarvan 7 mensen al 66 vangsten registreerden!

Word ook controleur!

Het aantal controleurs Sportvisserij is binnen onze vereniging de afgelopen jaren flink geslonken en we tellen thans nog maar één controleur!
Sportvisserij Nederland start weer met nieuwe cursussen, welke geheel gratis zijn ook nog!
Voel jij er wat voor om onze vereniging te helpen het aantal controleurs weer op peil te brengen?
Meld je dan aan bij één van de bestuursleden!
Benieuwd naar de inhoud van deze functie, of weten wanneer een cursusdag bij jou in de buurt is?
Check dan de pagina van Sportvisserij Nederland.

Loodvrij Vissen!

Iedere visser verliest wel eens een stuk lood, maar dit verlies kan hoog oplopen! Er zijn in Nederland 1 miljoen sportvissers en samen verliezen ze 524.000 kilo lood per jaar. Daarmee is de sportvisserij de grootste bron van lood in ons water. Reden voor Visbeheer Commissie Roerdal om hier in Limburg iets aan te doen. In samenwerking met Waterschap Limburg en Modified Materials zijn zij een proef met loodvrij vissen gestart, om zo de hoeveelheid lood in de Limburgse Roer terug te dringen.

Het project Loodvrij vissen in de Roer is de eerste grootschalige proef met loodvrij vismateriaal in Nederland. Met hulp van Waterschap Limburg en leverancier Modified Materials worden loodvrije producten aangeboden voor de prijs van lood, om op deze manier samen het gebruik van lood tegen te gaan.

Lood is namelijk een giftig zwaar metaal. In benzine en verf is lood inmiddels al jaren verboden, jagers schieten met loodvrije hagel en de schutterijen gebruiken loodvangers. Verloren lood bij het vissen kan het water vergiftigen, of met de bagger mee aan land komen. Hier vormt het een gevaar voor bijvoorbeeld moestuinen. Lood is ook giftig voor u als visser, maar ook vooral jonge kinderen en (toekomstig) zwangeren zijn kwetsbaar.

Een drietal Midden-Limburgse winkeliers in visbenodigdheden verlenen op enthousiaste wijze medewerking in de distributie van de materialen: Hengelsport Centrale Limburg - Keulsebaan 501 Roermond, EuroTackle - Raadhuisstraat 24 Roermond en JD Floats - Dorpsstraat 71A Melick. In deze winkels vindt u daarom loodvrije voerkorven, wartellood en karperlood. Deze zijn gemaakt van ijzerpoeder en een binder op basis van in water biodegradeerbaar materiaal. De gewichten zijn niet schadelijk voor het milieu. Het loodvrije assortiment van Modified Materials wordt in Nederland gemaakt en is gericht op de Nederlandse sportvisser.

Doe mee aan deze proef en vis ook loodvrij in de Roer!

Kijk voor meer informatie op loodvrijvissen. Daar vindt u een filmpje over dit project onder de rubriek nieuws. Wilt u meer weten over de gevolgen van vissen met lood? Zoek dan online eens naar de campagne Let op Lood!, of zoek zelf op lood en giftig.

HET WATERSCHAP VERTELT

Loodverontreiniging door schietverengingen en visclubs: een parallel.

In Nederlands - en Belgisch Limburg zijn een veeltal schutterijen en schuttersgilden actief. Deze schuttersgilden dateren uit de 12e eeuw en zijn uit broederschappen ontstaan die als taak hadden de lokale orde en veiligheid te bewaken. Dit gebeurde in den beginne met kruisbogen en later met vuurwapens. In de late 19e en 20e eeuw beginnen schutterijen zich te verenigen in schuttersbonden. De schutterijen verwerden in die tijd tot een gezelligheidsvereniging. Het was ook toen dat kerken de schutters aan zich gingen binden; deze binding is sindsdien niet meer uit het schutterijwezen verdwenen.

Limburg kent 9 bonden waarvan 2 in Belgisch Limburg met meer dan 160 schutterijen. De oudste bond dateert uit 1896 de jongste uit 1948. De bonden organiseerden naast vendelzwaai- en exercitiewedstrijden ook schietwedstrijden. Geschoten werd op een raamwerk van blokjes van 1,5*1,5*1,5 cm waarbij gebruik werd gemaakt van loden kogels. In de 20e eeuw werd het schieten meer en meer als belastend ervaren. Enerzijds was er het aspect van onveiligheid; rondvliegende kogels in een ruim gebied. Maar meer nog werd de bodemverontreiniging door lood als onacceptabel gevonden. Om de aspecten van onveiligheid en bodemverontreiniging in te perken, is in de periode 2004-2010 door gemeenten en provincies middels subsidiering het gebruik van kogelvangers gestimuleerd. Van rijkswege is in 2010 bij de wijziging van het Activiteitenbesluit Milieubeheer het gebruik van kogelvangers verplicht gesteld.

Door de introductie van kogelvangers rond 2004 ontstond de problematiek van geluidoverlast als gevolg van de kogelinslag. Rond 2008 waren verbeterde (geluid gereduceerde) kogelvangers en afzonderlijke geluidkappen ontwikkeld. Op deze mogelijkheden zijn destijds de subsidieregelingen aangevuld.

Inmiddels is het milieubesef zo ver gevorderd dat, zeker voor het aspect zware metalen, ook aandacht is voor de milieucompartimenten water en waterbodem. Bij het vissen wordt veelal van lood gebruik gemaakt als verzwaringsmiddel. Het gebruik (en dan met name het verlies) van lood staat ruimschoots ter discussie en zou in principe in 2020 uitgebannen moeten zijn. Trek je de parallel tussen vissen en schieten dan zal voor het realiseren van de reductiedoelstelling bij vissen gekozen kunnen worden tussen een mix van instrumenten uit de categorieën “zoet en zuur”. Meer concreet zal met subsidies, pilot projecten en communicatieve uitingen meer aandacht daarvoor moeten komen en uiteindelijk zullen afspraken (wellicht noodzakelijkerwijs) in landelijke regels moeten worden vastgelegd.

Water- en waterbodemkwaliteit zijn essentiële onderwerpen in een beleidsplan als het waterbeheerplan voor een waterschap. Bij het komen tot het nieuwe Waterbeheerplan 2016-2021 van het nog te vormen Waterschap Limburg is door het bedrijf Modified Materials (de broers Lobee) ingesproken. Gepleit werd voor het loodvrij maken van vissen vanwege de zware metalen problematiek in oppervlaktewater. Door de voorzitters, de algemene en dagelijkse besturen van de waterschappen in Limburg is toen medewerking toegezegd aan een pilot om loodvrij vissen te bevorderen in een van de Limburgse beken.

De VBC (Visserij Beheer Commissie) Roerdal was desgevraagd meteen enthousiast om aan de pilot deel te nemen. De pilot is vanuit het waterschap in overleg met VBC Roerdal en Modified Materials verder uitgewerkt. De insteek van de pilot is vissers op de Roer van loodvrij verzwaring materialen te voorzien en deze reeds in 2017 te gaan toepassen. Uit een enquête door VBC Roerdal onder hun leden is gebleken dat er een ruime belangstelling is voor de pilot. Enkele zaken die visbenodigdheden verkopen aan vissers in het Midden-Limburgse hebben hun medewerking ook toegezegd.

Inmiddels is de pilot zo ver dat er daadwerkelijk met loodvrije verzwaringsmiddelen in 2017 gevist gaat worden op de Roer!

Henny Sonnemans.
Waterschap Limburg
21 december 2016.

OVER ONS

Opgericht 28 oktober 1926, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 20 november 1951. Onderscheiden met de Zilveren Erepenning gemeente Herten.
Aangesloten bij Sportvisserij Limburg.

HSV De Rietvoorn te Ool is gevestigd in een dorpje dat inmiddels is ingeklemd tussen de Maasplassen en de rivier de Maas en is altijd omgeven geweest door goed en visrijk viswater.
Dat de rivier de Maas als viswater uniek in Nederland is, is mede te danken aan de kraamkamerfunctie van de aangrenzende Maasplassen. In geen enkel water komen zoveel verschillende vissoorten voor en visserijkundige onderzoeken hebben inmiddels uitgewezen dat er 41 vissoorten voorkomen in deze statige stroom, terwijl de verbeterde waterkwaliteit de visstand zeker ten goede is gekomen. Vissoorten waarvan men dacht dat ze uitgestorven waren, zijn terug van weggeweest, o.a. de kopvoorn, winde, barbeel, zeelt, sneep, zeeforel en zalm. HSV De Rietvoorn geniet al sinds de oprichting, 28 oktober 1926, gastvrijheid in Café Kanters, het domein van de recreatie- en wintervissers.
Naast het beheer van de visstand in de rivier de Maas houden wij ons bezig met het beheer van de visstand in de rivier de Roer, Hambeek en de Grindgaten in de omgeving van Ool-Herten. Ons streven is: de Roer weer passeerbaar te maken voor riviertrekvissen als Zalm en Zeeforel, zodat deze weer hun oorspronkelijke paai- en opgroeigebieden kunnen bereiken. De Roer kan tot de in Nederland zeldzame Vlagzalmzone worden gerekend.

Als hengelsportvereniging houden wij ons bezig met:

 • Het verwerven van loop- en visrechten op die wateren die voor de sportvisserij van belang zijn
 • Het beheer van de visstand
 • Het beheer van het viswater
 • Het verwerven van kennis om een visserijkundig beheer te kunnen voeren
 • Het stimuleren van de hengelvangstregistratie om meer aan de weet te komen over de visstand en de vissoorten
 • De herintroductie van met name salmoniden in de stromende wateren o.a. door biotoopverbetering en het uitzetten van de oorspronkelijke vissoorten
 • Het streven naar wettelijke regelingen en overheidsmaatregelen, waarbij de belangen van de sportvisserij worden gewaarborgd
 • Het bevorderen en instand houden van natuur en milieuwaarden die voor de visstand van belang zijn
 • Het behartigen van de belangen van de sportvissers in het algemeen en in het bijzonder van de bij de vereniging aangesloten leden die de sportvisserij beoefenen
Sportvissers die gebruik maken van onze viswateren dienen er rekening mee te houden dat zij gecontroleerd kunnen worden door onze verenigingscontroleur M. Belgers, die in overleg met politie deze controle zal gaan uitvoeren. De leden en gastleden worden verzocht aan deze controle alle medewerking te verlenen om op deze wijze de zwartvisserij terug te dringen.

HSV de Rietvoorn verstrekt de volgende vergunningen:

 • Loop- en visrechten voor de rivier de Roer
 • Loop- en visrechten in de Stadswateren van de gemeente Roermond met inbegrip van de stedelijke Roer em Hambeek
 • Landelijke en Federatieve Lijst van Viswateren met daarin opgenomen de viswateren die bij Sportvisserij Limburg in beheer zijn

Tevens zijn verkrijgbaar:

 • Maasplassenvergunning voor de jeugd
 • VISpas
 • Roervergunning
Opzeggen van het lidmaatschap is mogelijk via het secretariaat, met adresgegevens, en dient liefst plaats te vinden vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar.

© 2014-2017 HSV DE RIETVOORN
update: 04 oktober 2017 14:04 uur