Privacyverklaring
persoonsgegevens & de wet

Privacyverklaring

HSV De Rietvoorn Ool-Herten is gevestigd te Herten en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175169.

Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV De Rietvoorn Ool-Herten verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1 HSV De Rietvoorn Ool-Herten verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

 • zich inschrijft / aanmeldt als lid;
 • contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, het contactformulier op de website, telefonisch e.d.).

1.2 HSV De Rietvoorn Ool-Herten verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

 • voorletters en naam;
 • geboortedatum;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • leeftijd;
 • geslacht;
 • rekeningnummer(s);
 • het lidmaatschapsnummer van een hengelsportvereniging;
 • browsercookies;
 • mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten, e.d.).

1.3 HSV De Rietvoorn Ool-Herten kan deze gegevens gebruiken om:

 • het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
 • beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
 • voorlichting (informatievoorziening);
 • handhaving.

2. Informatie, wijziging & bezwaar

U kunt contact opnemen met HSV De Rietvoorn Ool-Herten per e-mail voor:

 • meer informatie over de wijze waarop HSV De Rietvoorn Ool-Herten persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • inzage in de persoonsgegevens die HSV De Rietvoorn Ool-Herten met betrekking tot u verwerkt;
 • bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV De Rietvoorn Ool-Herten.

3. Beveiliging van uw gegevens

3.1 HSV De Rietvoorn Ool-Herten zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 HSV De Rietvoorn Ool-Herten treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4. Derden

4.1 HSV De Rietvoorn Ool-Herten kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

 • verwerkers van Sportvisserij Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening);
 • personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 HSV De Rietvoorn Ool-Herten verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV De Rietvoorn Ool-Herten daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. Wijzigingen

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Herten, 1 mei 2018
Advertentie
E10 webshop